Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE

Niezbędnik

Wszystkie | B | D | G | I | K | M | N | O | S | T | U | W | X
Strona:  « 1 2 3 4 »
Pojęcie Definicja
Temat INSPIRE – Regiony morskie

Warunki fizyczne mórz i akwenów słonowodnych w podziale na regiony i subregiony o wspólnych cechach.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Rozmieszczenie gatunków

Geograficzne rozmieszczenie występowania gatunków zwierząt i roślin pogrupowanych według siatki geograficznej, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Rozmieszczenie ludności – demografia

Geograficzne rozmieszczenie ludności, łącznie z poziomami aktywności i charakterystyką ludności, pogrupowanej według siatki geograficznej, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Sieci transportowe

Sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz związana z nimi infrastruktura. Obejmują połączenia pomiędzy różnymi sieciami. Zalicza się do nich także transeuropejską sieć transportową w rozumieniu decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej wraz z jej przyszłymi zmianami.

(źródło, Załącznik I do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART. 9 LIT. A)

Temat INSPIRE – Siedliska i obszary przyrodniczo jednororodne

Obszary geograficzne odznaczające się szczególnymi warunkami przyrodniczymi, procesami, strukturą i (podtrzymującymi życie) funkcjami, które fizycznie umożliwiają egzystencję żyjącym na nich organizmom. Obejmują obszary lądowe i wodne wyróżniające się cechami geograficznymi, abiotycznymi i biotycznymi, czy to w całości naturalne czy też półnaturalne.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Sporządzanie ortoobrazów

Dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie geograficzne, pochodzące z rejestracji z pokładu satelity lub samolotu.

(źródło, Załącznik II do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Strefy zagrożenia naturalnego

Obszary zagrożone charakteryzowane na podstawie zagrożeń naturalnych (wszystkie zjawiska atmosferyczne, hydrologiczne, sejsmiczne, wulkaniczne oraz pożary, które, ze względu na swoją lokalizację, dotkliwość i częstotliwość mogą wywierać poważny wpływ na społeczeństwo), np. powodzie, osunięcia ziemi i osiadanie gruntu, lawiny, pożary lasów, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

Systemy dla jednoznacznego przestrzennego odnoszenia informacji przestrzennej za pomocą współrzędnych x, y, z lub za pomocą szerokości, długości lub wysokości na podstawie geodezyjnego poziomego i pionowego układu odniesienia.

(źródło, Załącznik I do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART. 9 LIT. A)

Temat INSPIRE – Systemy siatek geograficznych

Zharmonizowana wielorozdzielczą siatka o wspólnym punkcie początkowym i znormalizowanym położeniu oraz wielkości pól siatki.

(źródło, Załącznik I do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART. 9 LIT. A)

Temat INSPIRE – Ukształtowanie terenu

Cyfrowe modele wysokościowe powierzchni lądu, lodu i oceanu. Obejmuje również wysokość topograficzną terenu, batymetrię oraz linię brzegową.

(źródło, Załącznik II do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Urządzenia do monitorowania środowiska

Lokalizacja i funkcjonowanie urządzeń do monitorowania środowiska obejmują obserwację i pomiary emisji, stanu zasobów środowiska i innych parametrów ekosystemu (różnorodności biologicznej, warunków ekologicznych wegetacji itd.) przez organy publiczne lub w ich imieniu.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE))

Temat INSPIRE – Usługi użyteczności publicznej i służby

Obejmuje instalacje użyteczności publicznej takie jak: kanalizacja, zarządzanie odpadami, dostawa energii i dostawa wody, administracyjne i społeczne służby państwowe lub samorządowe, takie jak: administracja publiczna, obiekty ochrony cywilnej, szkoły i szpitale.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Użytkowanie terenu

Fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary (pół-)naturalne, tereny podmokłe, akweny.

(źródło, Załącznik II do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Warunki atmosferyczne

Warunki fizyczne w atmosferze. Obejmują dane przestrzenne oparte na pomiarach, modelach lub na kombinacji tych dwóch elementów, a także lokalizacje pomiarów.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Warunki meteorologiczno-geograficzne

Warunki atmosferyczne i ich pomiary; opad atmosferyczny, temperatura, ewapotranspiracja, prędkość i kierunek wiatru.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Warunki oceanograficzno-geograficzne

Warunki fizyczne oceanów (prądy, zasolenie, wysokość fal itd.).

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Zagospodarowanie przestrzenne

Terytorium charakteryzowane ze względu na jego obecny lub przyszły wymiar funkcjonalny lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze (np. mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe).

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Zasoby energetyczne

Zasoby energii, w tym węglowodory, energia wodna, bioenergia, energia słoneczna, wiatrowa itd., w odpowiednich przypadkach łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Zasoby mineralne

Zasoby mineralne, w tym rudy metali, minerały przemysłowe itd., w odpowiednich przypadkach łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi

Rozmieszczenie geograficzne występowania patologii chorobowych (alergii, nowotworów, chorób układu oddechowego itd.), informacje dotyczące wpływu na zdrowie (biomarkery, spadek płodności, epidemie) lub dobre samopoczucie ludzi (zmęczenie, stres itd.) związane bezpośrednio (zanieczyszczenie powietrza, chemikalia, zubożenie warstwy ozonowej, hałas itd.) lub pośrednio (pożywienie, organizmy zmodyfikowane genetycznie itd.) z jakością środowiska.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Strona:  « 1 2 3 4 »
Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Marzec 2018  >>
 Pn  Wt  Ś  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031