Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE

Niezbędnik

Wszystkie | B | D | G | I | K | M | N | O | S | T | U | W | X
Strona:  « 1 2 3 4 »
Pojęcie Definicja
Oporgramowanie typu Web-GIS

Oprogramowanie służące do tworzenia mapowych serwisów internetowych, bazujących na wykorzystaniu danych przestrzennych. Funkcjonalność jaką powinna obsługiwać aplikacja serwerowa to:

1) współdziałanie między serwerem danych GIS, a klientem (zwykle jest to aplikacja do wyświetlania i przeglądanie danych GIS),

2) możliwość dystrybuowania danych przestrzennych we wspólnych formatach (preferowane standardy OGC),

3) komunikacja z oprogramowaniem służącym do zarządzania bazami danych (np: PostgreSQL, PostGIS, Oracle).

Na bazie aplikacji serwerowych pracuje większość interaktywnych serwisów mapowych. Do programów narzędziowych typu serwer GIS zalicza się m.in: Intergraph Geomedia Web Map, GeoServer, UMN MapServer, ESRI ArcGIS Server i inne. (materiały UNEP/GRID-Warszawa)

Oprogramowanie typu Desktop GIS

Rodzaj oprogramowania GIS instalowanego na stacji roboczej, umożliwiającego m.in. tworzenie, redagowanie, zapisywanie, przeszukiwanie, analizowanie oraz udostępnianie danych przestrzennych. (materiały UNEP/GRID-Warszawa)

SDI (Spatial Data Infrastructure)

Stosowany w literaturze przedmiotu skrót odnoszący się do Infrastruktury Danych Przestrzennych. Zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: - zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych dotyczących określonego obszaru, - przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru, - umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi. Zależnie od obszaru infrastruktura danych przestrzennych może być: - lokalna, np. miejska lub powiatowa, - regionalna, np. wojewódzka, - państwowa, - międzynarodowa, np. europejska lub globalna. Infrastruktura danych przestrzennych obejmuje: a) powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i metadane o odpowiedniej treści i jakości, b) technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne stosujące powszechnie akceptowane standardy, c) przepisy prawne, struktury organizacyjne, rozwiązania ekonomiczne i zasoby ludzkie, d) użytkowników tworzących społeczeństwo geoinformacyjne. (źródło „Leksykon PTIP” http://www.ptip.org.pl, z dnia 13.07.2007)

SQL (Structure Query Language)

Strukturalny język zapytań używany m.in. do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do wyszukiwania i pobierania z nich danych.

System odniesień przestrzennych
  • System służący do określania położenia w świecie rzeczywistym

  • Przyjęte dla danego obszaru i logicznie powiązane układy odniesienia, modele geoidy, układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Przykładem systemu odniesień przestrzennych w tym drugim znaczeniu jest państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący w Polsce. (źródło „Leksykon PTIP” http://www.ptip.org.pl, z dnia 13.07.2007)

Systemy wspomagające decyzjie

(z ang. Descision Support System - DSS) Aplikacje wspomagające podejmowanie decyzji, oferujące szeroka pomoc w analizie danych, informacji i różnego rodzaju zdarzeń. Założeniem aplikacji DSS jest w miarę szybkie podejmowanie decyzji korzystając z nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Programy typu DSS umożliwiają generowanie gotowych raportów oraz zestawień korzystnych dla kadry średniego i wyższego szczebla przy podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji. Oprogramowanie typu DSS jest również szeroko stosowane w nauce np: przy przewidywaniu zdarzeń mogących zajść w przyszłości(pogoda, występowanie huraganów itp.). Oprogramowanie typy GIS jest zaliczane do narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji. (materiały UNEP/GRID-Warszawa)

Temat INSPIRE – Adresy

Lokalizacja nieruchomości na podstawie danych adresowych, zazwyczaj nazwy ulicy, numeru budynku, kodu pocztowego.

(Źródło: Załącznik I do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART. 9 LIT. A)

Temat INSPIRE – Budynki

Położenie geograficzne budynków.

(Źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Działki katastralne

Obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych lub ich odpowiedników.

(źródło, Załącznik I do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART. 9 LIT. A)

Temat INSPIRE – Geologia

Geologia charakteryzowana na podstawie składu i struktury. Obejmuje podłoże skalne, warstwy wodonośne i geomorfologię.

(źródło, Załącznik II do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Gleba

Gleby i podglebie charakteryzowane na podstawie głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, erozji, a w odpowiednich przypadkach na podstawie przeciętnego nachylenia oraz przewidywanej zdolności zatrzymywania wody.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne i jednostki sprawozdawcze

Obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do celów sprawozdawczych na poziomie międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Obejmują również wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym dostępie wokół ujęć wody pitnej, strefy zagrożone przez azotany, uregulowane drogi wodne na morzach lub wodach śródlądowych o dużej powierzchni, obszary przeznaczone pod wysypiska śmieci, strefy ograniczeń hałasu, obszary wymagające zezwolenia na poszukiwania i wydobycie, obszary dorzeczy, odpowiednie jednostki sprawozdawcze i obszary zarządzania strefą brzegową.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Hydrografia

Elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie lub inne części wód oraz związane z nimi obiekty, łącznie z dorzeczami i zlewniami. W odpowiednich przypadkach zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz w formie sieci.

(źródło, Załącznik I do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART. 9 LIT. A)

Temat INSPIRE – Jednostki administracyjne

Jednostki administracyjne, dzielące obszary, na których państwa członkowskie mają lub wykonują uprawnienia jurysdykcyjne, dla celów sprawowania władzy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, oddzielone granicami administracyjnymi.

(źródło, Załącznik I do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART. 9 LIT. A)

Temat INSPIRE – Jednostki statystyczne

Jednostki służące do rozpowszechniania lub wykorzystywania informacji statystycznych.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Nazwy geograficzne

Nazwy obszarów, regionów, miejscowości, miast, przedmieść lub osiedli, albo każdy inny obiekt geograficzny lub topograficzny o znaczeniu publicznym lub historycznym.

(źródło, Załącznik I do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART. 9 LIT. A)

Temat INSPIRE – Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Zakłady przemysłowe, w tym obiekty objęte dyrektywą 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (1) oraz urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Obiekty rolnicze oraz akwakultury

Urządzenia rolnicze oraz urządzenia produkcyjne (łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami).

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Temat INSPIRE – Obszary chronione

Obszar wyznaczony lub zarządzany w ramach prawa międzynarodowego, wspólnotowego lub państw członkowskich, w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.

(źródło, Załącznik I do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. A), ART. 8 UST. 1 ORAZ ART. 9 LIT. A)

Temat INSPIRE – Regiony biogeograficzne

Obszary o stosunkowo jednorodnych warunkach ekologicznych i o wspólnych cechach.

(źródło, Załącznik III do DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE WART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 9 LIT. B)

Strona:  « 1 2 3 4 »
Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Marzec 2018  >>
 Pn  Wt  Ś  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031