Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Dyrektywa INSPIRE
Drukuj
Dlaczego Dyrektywa INSPIRE?
W każdym kraju Unii Europejskiej dane przestrzenne gromadzone są przez różne organizacje, instytucje i urzędy, zarówno szczebla centralnego, jak również regionalnego. W państwach Wspólnoty Europejskiej istnieje zatem olbrzymia liczba baz danych rozproszonych po wielu instytucjach w zależności od dziedziny, której dotyczą. Zebranie kompleksowej informacji przestrzennej dotyczącej danego regionu jest więc bardzo czaso- i pracochłonne. Natomiast porównywanie tych danych między różnymi krajami Unii Europejskiej jest niemal niemożliwe, gdyż nie są one zintegrowane (zharmonizowane).

W celu zmiany opisanej sytuacji powstała inicjatywa nazwana INSPIRE, której prace leżały u podstaw opracowania Dyrektywy Unii Europejskiej pod taką samą nazwą. Inicjatywa ta w założeniu odnosi się do danych przestrzennych o tematyce środowiskowej. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie dostępu do danych oraz zwiększenie możliwości ich porównywania w ramach krajów Unii Europejskiej, co ma skutkować wzrostem zainteresowania danymi przestrzennymi jako narzędziem do zarządzania szeroko pojętym środowiskiem.

Czym jest zatem INSPIRE?
INSPIRE to INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie). Innymi słowy jest to zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych wraz z powiązanymi z nimi usługami oferujący powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej.
Ma on wspomagać ustawodawców w podejmowaniu decyzji i działań mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko.

INSPIRE bazuje na infrastrukturze danych przestrzennych (ang. Spatial Data Infrastructure) państw członkowskich. Podstawą prawną INSPIRE jest dyrektywa INSPIRE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej oraz przepisy implementacyjne INSPIRE, czyli decyzje Komisji Europejskiej ? wszystkie te dokumenty są wiążące dla państw członkowskich.

W ramach INSPIRE w każdym z państw UE ma być stworzony geoportal umożliwiający dostęp do odpowiednio sharmonizowanych zasobów danych przestrzennych w formie usług sieciowych, serwisów katalogowych oraz przede wszystkim poprzez metadane. W Polsce portal ten będzie funkcjonował pod adresem www.geoportal.gov.pl.
25 kwietniu 2004 INSPIRE został opublikowany przez Parlament Europejski jako Dyrektywa.
15 maja 2007 roku nastąpiła ratyfikacja INSPIRE - od tej daty państwa członkowskie maja dwa lata (do 15 maja 2009r.) na dostosowanie i wprowadzenie w życie ustaw i przedsięwzięć koniecznych do spełnienia wytycznych dyrektywy. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej weszła w życie z dniem 7 czerwca 2010 r.


Główne wytyczne INSPIRE

Pięć głównych założeń INSPIRE

  1. Dane powinny być pozyskiwane tylko jeden raz oraz przechowywane i zarządzane w sposób najbardziej poprawny i efektywny przez odpowiednie instytucje i służby.
  2. Powinna być zapewniona ciągłość przestrzenna danych tak, aby było możliwe pozyskanie różnych zasobów, z różnych źródeł oraz aby możliwe było ich udostępnianie wielu użytkownikom i do różnorodnych zastosowań.
  3. Dane przestrzenne powinny być przechowywane na odpowiednim (jednym) poziomie administracji publicznej i udostępniane podmiotom na wszystkich pozostałych poziomach.
  4. Dane przestrzenne niezbędne do odpowiedniego zarządzania przestrzenią na wszystkich poziomach administracji publicznej powinny być powszechnie dostępne (tj. bez warunków ograniczających i/lub utrudniających ich swobodne wykorzystanie).
  5. Powinien być zapewniony dostęp do informacji o tym, jakie dane przestrzenne są dostępne i na jakich
    warunkach, a także informacja umożliwiająca użytkownikowi ocenę przydatności tych danych do swoich celów.
Co zatem INSPIRE zmieni?
Dyrektywa ta usprawni i zwiększy dostęp do zasobów danych przestrzennych, jak również wzmocni współpracę między instytucjami w Europie, która bazuje na wymianie czy też analizach danych przestrzennych. Dyrektywa w swych założeniach ujednolici zasady przechowywania i udostępniania danych oraz związanych z nimi usług przez organy państwowe, publiczne oraz te organy prywatne, które zdecydują się udostępnić swoje zasoby zgodnie z wytycznymi INSPIRE.

Jakie tematy obejmuje INSPIRE?
Dane przestrzenne podzielone są na grupy tematyczne ujęte w Aneksach Dyrektywy. Obejmują one następujące zagadnienia:

Tabela 1. Tematy danych przestrzennych INSPIRE

Aneks
Liczba porządkowa
Temat
Aneks I 1
Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
2 Systemy siatek geograficznych
3 Nazwy geograficzne
4 Jednostki administracyjne
5 Adresy
6 Działki katastralne
7 Sieci transportowe
8 Hydrografia
9 Obszary chronione
Aneks II
1 Ukształtowanie terenu
2 Użytkowanie terenu
3 Ortofotomapa
4 Geologia
Aneks III
1 Jednostki statystyczne
2 Budynki
3 Gleba
4 Zagospodarowanie przestrzenne
5 Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi
6 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
7 Urządzenia do monitorowania środowiska
8 Obiekty produkcyjne i przemysłowe
9 Obiekty rolnicze i akwakultury
10 Rozmieszczenie ludności ? Demografia
11 Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne i jednostki sprawozdawcze
12 Strefy zagrożenia naturalnego
13 Warunki atmosferyczne
14 Warunki meteorologiczno-geograficzne
15 Warunki oceanograficzno-geograficzne
16 Regiony morskie
17 Regiony biogoegraficzne
18
Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne
19 Rozmieszczenie gatunków
20 Zasoby energetyczne
21 Zasoby mineralne


Etapy adaptacji i implementacji INSPIRE

Tabela 2. Etapy implementacji INSPIRE w krajach członkowskich
Termin Działanie ? Kamień Milowy
15-05-2008 Przyjęcie PI dla tworzenia i aktualizacji metadanych
15-05-2008 Przyjęcie PI dla monitoringu i sprawozdawczości
15-05-2008 Przyjęcie PI dla wyszukiwania i przeglądania
15-11-2008 Przyjęcie PI dla usług pobierania
15-11-2008 Przyjęcie PI dla wymiany danych
15-11-2008 Przyjęcie PI dla usługi transformacji współrzędnych
15-05-2009 Przyjęcie PI dla zarządzania prawami dostępu do zbiorów danych przestrzennych i usług
dla instytucji i organów Wspólnoty
15-05-2009 Przyjęcie PI dla interoperacyjności i harmonizacji zbiorów danych przestrzennych i usług
z Aneksu I tematów danych przestrzennych
15-05-2009 Wejście przepisów dyrektywy w życie w państwach członkowskich
15-05-2010 Wdrożenie przepisów w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (raportowania)
19-10-2010
Wdrożenie rozporządzenia w zakresie dostępu do zbiorów danych przestrzennych i usług
z państw członkowskich przez instytucje i organy Wspólnoty na podstawie zharmonizowanych warunków dla nowych rozwiązań
03-12-2010 Dostępne metadane dla danych przestrzennych z Aneksu I i II
30-06-2011
Wdrożenie geo-portalu na poziomie Wspólnoty przez Komisję Europejską
19-10-2011 Dostępne usługi wyszukiwania i przeglądania danych
06-2012 Nowe zbiory danych przestrzennych Aneksu I zgromadzone i przystosowane do wymogów Dyrektywy
12-2012 Dostępne usługi transformacji danych
12-2012 Dostępne usługi pobierania danych
19-04-2013
Wdrożenie rozporządzenia w zakresie dostępu do zbiorów danych przestrzennych i usług
z państw członkowskich przez instytucje i organy Wspólnoty na podstawie zharmonizowanych warunków dla istniejących rozwiązań
03-12-2013 Dostepne metadane dla danych przestrzennych z Aneksu III
01-2015 Nowe zbiory danych przestrzennych Aneksu II i III zgromadzone i przystosowane
do wymogów Dyrektywy
06-2017 Inne zbiory danych przestrzennych Aneksu I zgromadzone i przystosowane do przepisów implementacyjnych Dyrektywy
30-05-2019 Inne zbiory danych przestrzennych Aneksu II i III zgromadzone i przystosowane
do przepisów implementacyjnych Dyrektywy

PI=przepisy implementacyjne

Tabela 3. Mapa drogowa INSPIRE (adaptacja INSPIRE w krajach członkowskich)

15-05-2007 Wejście w życie Dyrektywy INSPIRE
15-08-2007 Powołanie Komitetu ds. INSPIRE
14-05-2008 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds. INSPIRE przepisów implementacyjnych dla tworzenia i aktualizacji metadanych
03-12-2008 Przyjęcie rozporządzenia INSPIRE dotyczącego metadanych
19-12-2008 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds.INSPIRE przepisów implementacyjnych dla monitorowania i sprawozdawczości
19-12-2008 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds.INSPIRE przepisów implementacyjnych w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych
24-12-2008 Wejście w życie rozporządzenia dotyczącego metadanych
15-05-2009 Zapisy Dyrektywy przyjęte w Krajach Członkowskich (transpozycja Dyrektywy INSPIRE
do zapisów prawa w krajach członkowskich)
05-06-2009 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds. INSPIRE przepisów implementacyjnych dotyczących praw dostępu i wykorzystania danych przestrzennych oraz usług przez instytucje i organy Wspólnoty
05-06-2009 Przyjęcie decyzji przez Komitet ds. INPSIRE w zakresie monitorowania i sprawozdawczości
19-10-2009 Przyjęcie rozporządzenia w sprawie INSPIRE odnoszącego się do usług wyszukiwania
i przegladania
14-12-2009 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds. INSPIRE przepisów implementacyjnych odnoszących się do interoperacyjności danych przestrzennych i usług geoinformacyjnych dla tematów z Aneksu I
14-12-2009 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds. INSPIRE przepisów implementacyjnych
w zakresie pobierania danych
14-12-2009 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds. INSPIRE przepisów implementacyjnych
w zakresie usług transformacji danych
29-03-2010
Przyjęcie przepisów implementacyjnych dotyczących praw dostępu i wykorzystania danych przestrzennych oraz usług przez instytucje i organy Wspólnoty
19-04-2010
Wejście w życie przepisów implementacyjnych dotyczących praw dostępu i wykorzystania danych przestrzennych oraz usług przez instytucje i organy Wspólnoty
06-2010 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds. INSPIRE przepisów implementacyjnych dotyczących interoperacyjności zbiorów oraz usług danych przestrzennych określonych
w tematach z Aneksu I
31-12-2010 Przyjęcie zmiany rozporządzenia nr 976/2009 w odniesieniu do usług pobierania
i transformacji
12-2010 Przyjęcie zmiany rozporządzenia INSPIRE dla interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych określonych w tematach z Aneksu I
05-2012 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds. INSPIRE przepisów implementacyjnych dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług geoinformacyjnych określonych
w tematach z Aneksu II i III
06-2012 Złożenie do zaopiniowania Komitetowi ds. INSPIRE przepisów implementacyjnych dotyczących usług w zakresie zastosowań danych przestrzennych

 
Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Grudzień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031